Norsk Havnestruktur - Ineffektiv pris- og eierskapsstruktur?

Type/nr A40/05
Skrevet av Birger Birgersen
Dette notatet ser på eierstrukturen i havnevesenet og prisstrukturen på havnetjenester. Som sammenligningsgrunnlag har man hovedsaklig brukt Sverige og Danmark. Samfunnsøkonomisk teori er anvendt for prising, og principal- agentteori er anvendt på eierskapsstruktur. I tillegg er det sett på de endringer som næringen står overfor, spesielt knyttet til strukturendringer i næringen og overgangen til intermodale havner. Utredningen konkluderer med at havnevesenet kan få utfordringer i fremtiden, knyttet til ineffektivitet i dagens struktur, samt at det nye forslaget til Nasjonal Transportplan ikke vurderer disse utfordringene i tilstrekkelig grad. Konklusjon er at brukereide havner vil være mer effektivt, både for næringen og for kundene.
Språk Skrevet på norsk