Konsekvenser av en statliggjøring av skatteinnkrevingen

Type/nr R37/05
Skrevet av Christian Andersen og Kjell J. Sunnevåg
Denne rapporten dokumenterer resultatene fra SNF prosjekt 2688 om virkninger av en endring av organiseringen av deler av skatteoppkrevingen fra å være en kommunal oppgave til å være integrert i den statlige Skatteetaten. Prosjektet ble finansiert Skattedirektoratet. Hoveddelen av rapporten er en gjennomgang av resultatene fra spørreskjemaundersøkelser som ble gjennomført blant kemnerkontorer, likningskontorer og skattefogdkontorer. Det er innhentet supplerende opplysninger ved intervju med kommuner hvor det er gjennomført alternative organiseringer av skatteoppkrevingen som for eksempel interkommunalt samarbeid. Det er også gjennomført anslag på omstillingskostnader. Spørreskjema-undersøkelsene ble gjennomført i løpet av november og desember 2005.
Språk Skrevet på norsk