VALGETS KVAL Erfaringer ved innføring av brukervalg

Type/nr R12/04
Skrevet av Grete Rusten, Kjell J. Sunnevåg og Tone Marie Ektvedt
I 2002 initierte Kommunal- og regionaldepartementet i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund et nettverkssamarbeid mellom kommuner om friere brukervalg i Norge. Arbeidet inngikk i regjeringens arbeid med å stimulere til ordninger som legger til rette for større valgfrihet for brukerne av kommunale tjenester. Gjennom nettverket fikk deltagerne muligheten til å lære av foregangskommunene. Nettverket har vært en arena for felles erfaringsutveksling, og en møteplass for å motta impulser fra andre faglige instanser. Høsten 2003 gjennomførte SNF en evaluering av erfaringene med innføring av brukervalg i et utvalg av nettverkskommunene. Brukervalg var rettet mot henholdsvis pleie- og omsorg og skolesektoren. Siktemålet med evalueringen var å avdekke erfaringsmateriale slik at andre kommuner i Norge som vurderte, eller var i en innføringsfase, kunne lære av nettverkskommunenes erfaringer. Videre tok evalueringen sikte på å frembringe informasjon om motvasjon for å innføre brukervalg, hvilke ulike tilnæringer som var blitt valgt, og erfaringene med disse. Evalueringen ble lagt opp som en intervjuundersøkelse, der nøkkelaktører bl.a. kommunes administrative ledelse og en fagforeningsrepresentant ble intervjuet i et møte med intervjuer. Spørsmålene var i stor grad orientert mot erfaringene med implementeringsprosessen i den innledende fasen. For to av kommunene som inngikk i evalueringen fikk vi imidlertid også innblikk i erfaringer fra hele prosessen for innføring av brukervalg.
Språk Skrevet på norsk