Petroleumsrettet næringsliv i Hordaland - kompetanse, omstillingsevne og fremtidsmuligheter

Type/nr R11/04
Skrevet av Ove Osland
Hensikten med denne utredningen har vært å si noe om leverandørbedriftene i Hordaland sine forutsetninger for å hevde seg i fremtiden; i petroleumsrelatert virksomhet, i internasjonal konkurranse, og på markeder utenfor norsk sokkel. Dessuten fokuseres det på bedriftenes omstillingsmuligheter i en tid med forventet nedtrapping av aktiviteten på norsk sokkel. Rapporten bygger på en spørreundersøkelse til bedriftslederne. Det var i 2003 sysselsatt totalt 15.973 personer i petroleumsvirksomhet i Hordaland, hvilket utgjør 7,2 % av totalsysselsettingen i fylket. Av dette utgjør leverandørvirksomheten ca 10.500 sysselsatte. I dette tallet er inkludert tjenesteleveranser på sokkelen Den produksjonsrelaterte kompetansen i disse bedriftene er betydelig. Arbeidsstokken har et høyt utdanningsnivå der over halvparten har utdanning på høyskolenivå eller over. De fleste bedriftene har lang ”fartstid” i petroleumsmarkedet. En betydelig del av leverandørvirksomheten i Hordaland er internasjonalt konkurransedyktig og konkurrerer på det globale markedet. Bedriftene er i varierende grad petroleumsspesialiserte, men de fleste bedriftene får det aller meste av sin inntekt fra petroleumsmarkedet. Et betydelig antall bedrifter oppgir at de vil satse på petroleumsmarkeder utenlands ved en fremtidig nedtrapping av aktiviteten på norsk sokkel. Flertallet av bedrifter har likevel muligheter for å omstille produksjonen til andre markeder enn petroleumsutvinning.
Språk Skrevet på norsk