Norske foretaks leveranser til olje- og gassutvinning i Norge og utlandet 2003

Type/nr A28/04
Skrevet av Frode Kristiansen, Per Heum, Eirik Vatne og Wibecke Wiig
SNF har for fjerde gang gjennomført en spørreunder­søkelse blant norske leverandører til petro­leumsvirksomhet, der temaet er hvordan disse orienterer seg mot ulike markeder. Denne gangen gjelder kartleggingen virksomhet i 2003. De petrorettede selskapene hadde i 2003 i gjennomsnitt 39% av sin petrorettede omsetning til oppstrøms petroleumsvirksomhet i utlandet. Denne andelen har vært klart økende over tid, noe som underbygger at petrorettede selskap med industriell base i Norge i økende grad evner å fremstå som konkurransedyktige også utenfor norsk sokkel. Selv om det petrorettede næringslivet omfatter mange selskap, er det et fåtall som står for mesteparten av virksomheten. Over 90% av det registrerte salget i utlandet finner sted i 22 konsern og foretak. Den petroleumsregionen som avtar størstedelen av de norske petrorettede selskapenes salg i utlandet, er i 2003, som tidligere, UK/Nordsjøen (eksklusive Norge). Men regionen er nå bare marginalt større enn USA/Canada og Sørøst-Asia/Australia. Dessuten er salget til Vest-Afrika og Sør-Amerika også ganske betydelig. På mindre enn 10 år har foretak i det petrorettede næringslivet i Norge opparbeidet markedsposisjoner over så å si hele kloden. På bakgrunn av besvarelser fra nær alle de største aktørene, kan nivået på totalt petroleums-relatert utenlandssalg fastsettes med større sikkerhet enn i tidligere undersøkelser. Med basis i datamaterialet, har vi anslått totalt petroleumsrelatert utenlandssalg i 2003 til å være 34 milliarder NOK. Når det gjelder den konkrete innarbeidingen i utenlandske markeder, har de fleste foretakene tidligere fremhevet det å komme i inngrep med de rette på innkjøpssiden, samt å fortrenge etablerte kundeforhold, som problematisk. Også politiske hindringer har vært oppfattet som et problem av mange. I 2003 er det fortsatt forholdsvis mange som peker på disse forholdene som problematiske. Men i motsetning til tidligere, er det nå flest som fremhever at de har problemer med å konkurrere på pris. For mange synes også kostnadene i Norge å være en faktor som driver deres investeringer i utlandet.
Språk Skrevet på norsk