Lovverk, teknologi og etableringsbetingelser i norsk havbruk - Fase I

Type/nr R01/04
Skrevet av Bernt Aarset, Stig-Erik Jakobsen, Audun Iversen og Geir Grundvåg Ottesen
På 1970-tallet ble det etablert et reguleringsregime for laks- og ørretoppdrett der myndighetene var opptatt av å styre produksjonsveksten, både av hensyn til oppbygging av infrastruktur, kompetanseutvikling på alle plan, og etableringen av andre innsatsfaktorer den nye næringa ville være avhengig av. I prinsippet er det det samme lovverket som fortsatt gjelder, men i 1991 ble reguleringen av eierskap og selskapsstørrelse fjernet. Liberaliseringen i lovverket ble delvis motvirket ved gjennomføringen av fôrkvoteordningen i 1996. I en pågående revisjon av lovverket er følgende balanse sentral: samfunnet har behov som skal ivaretas ved hjelp av reguleringer og lovverk, samtidig som bedriftene skal ha rom og insentivstrukturer til selv å løse problemer og å være innovativ for å kunne hevde seg i en stadig skarpere internasjonal konkurranse. Vi ser på denne spenningen ved å analysere fire utvalgte prosesser som er sentrale i næringa: miljø, nye arter, arealbruk, samt det foreliggende forslaget til ny reguleringsform. Dette er rapport 1 av 2 fra prosjektet.
Språk Skrevet på norsk