Implikasjoner for norsk næringspolitikk av sentrale utviklingstrekk i EU

Type/nr R05/04
Skrevet av Kåre Petter Hagen, Jan I. Haaland, Hans Jarle Kind, Karen Helene Midelfart and Ottar Mæstad
Denne rapporten er resultatet av et prosjekt gjennomført ved Senter for Internasjonal Økonomi og Skipsfart (SIØS), SNF, for Nærings- og handelsdepartementet. Formålet med prosjektet har vært å fokusere på sentrale utviklingstrekk i EU og kartlegge mulige implikasjoner for Norge og norsk næringspolitikk av denne utviklingen. Norsk økonomi er nært knyttet til EU. Ikke bare er EU klart Norges største handelspartner; gjennom EØS-avtalen er det fri flyt av tjenester, arbeidskraft og kapital i tillegg til varer, samtidig som det er tette bånd mellom Norge og EU når det gjelder politikkutforming. Så vel nye spesialiserings- og lokaliseringsmønster i et nytt, utvidet EU, som endringer i EUs reguleringsregimer og næringspolitikk, kan ha betydelig innvirkning på norsk næringslivs markedsforhold og utviklingsmuligheter. Rapporten fokuserer på noen få områder av potensielt stor betydning. Fellesnevneren for temaene som dekkes, er at de har med utviklingstrekk å gjøre som er dagsaktuelle i EU, og som stiller norsk næringsliv og norske myndigheter overfor store utfordringer og vanskelige valg. Gjennom å fokusere på fire relativt ulike utviklingstrekk ønsker vi å illustrere at det ikke bare er EUs næringspolitikk i snever forstand som har betydning for Norge. Tvert imot kan svært ulike aspekter ved EUs politikk og utvikling komme til å virke inn på norsk næringsliv og politikk. De temaene som diskuteres og analyseres i denne rapporten er: · Lisboa-strategien og kunnskapsbasert næringsutvikling i EU: Hvor står Norge? · Klimapolitikk i Europa og norsk prosessindustri. · Tjenester av allmenn interesse: Konsekvenser for Norge av EUs reguleringspolitikk. EUs utvidelse – implikasjoner for Norge.
Språk Skrevet på norsk