Fra plan til marked - En analyse av Kinas finansielle system

Type/nr A55/04
Skrevet av Anna Erlandsen og Ben-David Erlandsen
Denne oppgaven er en presentasjon og en analyse av Kinas finansielle system. Det legges stor vekt på å vurdere systemets sunnhet, samt danne et bilde av sannsynligheten for at en finansiell krise vil ramme Kina i fremtiden. Analysen bygger hovedsakelig på en asymmetrisk informasjonstilnærming der tilstedeværelsen av moralsk hasard og ugunstig utvalg i bank- og finansmarkedene medfører ineffektiv allokering av kapital og nedgang i økonomisk aktivitet. Vi finner at Kinas finansmarkeder i stor grad preges av asymmetrisk informasjon. Sannsynligheten for en finansiell krise på kort sikt er likevel liten takket være den kinesiske valutaens begrensede konvertibilitet, lav utenlandsgjeld, overskudd på handelsbalansen og store valutareserver. På mellomlang og lang sikt er det imidlertid avgjørende for Kina å styrke sitt finansielle system gjennom ytterligere reformer for at landet skal kunne unngå en finansiell krise. Engelsk sammendrag This paper is a presentation and an analysis of the financial system of the Peoples Republic of China. Great emphasis is put on evaluating the system’s soundness and the probability of a financial crisis in the near future. Our analysis is based on an asymmetric information approach, where the existence of moral hazard and adverse selection in financial markets lead to an inefficient allocation of capital and a decline in economic activity. We find that the financial markets in China are very much dominated by asymmetric information problems. However, the probability of a financial crisis is small in the short run thanks to the limited convertibility of the Chinese currency (RMB), low foreign debt, a large trade-surplus and massive foreign exchange reserves. However, in the medium and long term reforms are required if China is to avoid a financial crisis.
Språk Skrevet på norsk