En vurdering av kostnader og nytteeffekter av den statlige tilsynsfunksjonen med kommunene

Type/nr R09/04
Skrevet av Christian Andersen, Tone Marie Ektvedt, Winfried Ellingsen og Kjell J. Sunnevåg
Denne rapporten inneholder en vurdering av kostander og nytteeffekter knyttet til statlig tilsyn med kommunesektoren på oppdrag fra Tilsynsutvalget. Utredningen omfatter flertallet av Fylkesmannsembeter og et representantivt utvalg av kommuner. Fordelt på de ulike sektorene er kostnadene til systemrevisjon, inspeksjon, klagesaksbehandling og veiledning estimert og sammenholdt med kvalitative vurderinger av nytteeffekten. Analysen antyder at det er rimelig bra samsvar mellom ressursinnsats og nytteeffekt.
Språk Skrevet på norsk