Teoretisk gjennomgang av Budsjettnemndas lønnsomhetsundersøkelser

Type/nr R24/03
Skrevet av Frøystein Gjesdal
Formålet med denne rapporten er å foreta en teoretisk gjennomgang av de årlige lønnsomhetsundersøkelsene som utarbeides av Budsjettnemnda for fiskenæringen. Det fokuseres spesielt på tre problemstillinger. Dette er for det første behandling av fiskerettigheter. Budsjettnemnda har i sine lønnsomhetsberegninger eliminert konsesjonsverdiene fra foretakets kapital. En sentral problemstilling i rapporten er om dette er riktig, og om det er gjort på en riktig måte. Rapporten tar videre opp valg av avskrivningsplan og regnskapsmessig behandling av vedlikehold. Mer spesifikt drøfter rapporten avskrivningsplanens form og valg av levetider. Videre drøftes avgrensningen mellom vedlikehold og påkostninger og den regnskapsmessige periodiseringen av vedlikeholdet. Den tredje problemstillingen som står i fokus er også hovedsakelig knyttet til kapitalkostnader. Målet er å finne en mer enhetlig metode for å beregne avskrivninger og kostnader ved kapitalbinding i de ulike lønnsomhetsanalysene. I den tradisjonelle lønnsevneberegningen som Budsjettnemnda har benyttet, beregnes avskrivninger etter såkalt blandet prinsipp. Dette er en relativt komplisert metode. Ved beregning av finansielle nøkkeltall, som driftsmargin og rentabilitet, brukes mer vanlige regnskapsmessig avskrivninger og verdier. I rapporten forslås å integrere de ulike lønnsomhetsanalysene i en og samme modell. Rapporten avsluttes med en oppsummering av anbefalingene.
Språk Skrevet på norsk