Telepolitikk i Europa

Type/nr R27/03
Skrevet av Kåre P. Hagen og Ola Nafstad
Denne rapporten består av to deler. Den første delen er skrevet av professor Kåre P. Hagen ved Norges Handelshøyskole. Hagen viser at et av de viktigste dilemmaene man står overfor i telepolitikken er hensynet til på kort sikt å legge til rette for en effektiv utnytting av eksisterende infrastruktur og overføringskapasitet i telenettet, og på lengre sikt å gi insentiver til en optimal teknologi- og tjenesteutvikling. Disse to hensynene kan ikke ivaretas uavhengig av hverandre, slik at en optimal politikk vil måtte baseres på en avveining. I rapporten drøftes effektivitet både i statisk og dynamisk sammenheng og forholdet mellom prisregulering og priskonkurranse på kort sikt og insentiver til teknologiutvikling og innovasjonskonkurranse på lengre sikt. Den andre delen er en komparativ analyse av telepolitikken i et utvalg europeiske land, utført av ECON. Et spørsmål som stilles er om Norge har en strengere reguleringspraksis enn andre land, i den forstand at en prioriterer konkurranse på kort sikt på bekostning av langsiktig teknologi- og tjenesteutvikling. På generelt grunnlag er det vanskelig å si at Norge har strengere regulering enn mange andre land i EU. ECON-rapporten viser imidlertid at Norge har vektlagt statisk konkurranse i større grad enn det som er vanlig i de andre landene, noe som indikerer en sterkere grad av ”strenghet” enn de andre landene.
Språk Skrevet på norsk