Sykefravær og bedriftsheterogenitet - en analyse av perioden 1990 til 1995

Type/nr R31/03
Skrevet av L ene Rathe
Rapporten er skrevet i forbindelse med forskningsprosjektet ”Arbeidsmarked og lønnsforskjeller i en globalisert økonomi”. Prosjektet er finansiert gjennom Sysselsettings- og arbeidsmarkedsprogrammet i Norges forskningsråd. Datasettet som anvendes i rapporten er hentet fra Rikstrygdeverket og Statistisk sentralbyrå, og inneholder bedriftsdata som er koplet med individdata med informasjon om sykefravær. Fokus ligger på etterspørselssiden i arbeidsmarkedet, og hovedproblemstillingen er knyttet til hvilket forhold vi finner mellom sykefravær og bedriftsstørrelse. Resultatene viser en tendens til at sykefraværet vokser med en positiv, men avtakende effekt over økende bedriftsstørrelse. Datasettet gir i tillegg anledning til å modellere effekten av en rekke andre variabler, og vi undersøker hvilken påvirkning variabler som kjønn, alder og utdanning har på sykefravær. Det ses også nærmere på konjunktursituasjonens betydning for sykefraværets utvikling i utvalgsperioden, som strekker seg fra 1990 til 1995.
Språk Skrevet på norsk