Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Vaksdal

Type/nr R28/03
Skrevet av Stig-Erik Jakobsen og Grete Rusten
I perioden 1997-2002 ble det gjennomført et seksårig omstillingsprogram i Vaksdal. Formålet med denne sluttevalueringen er å vurdere resultater og effekter av omstillingsprogrammet og å drøfte i hvilken grad programmet har oppfylt målsetningene for virkemiddelet. I rapporten gis det først en kort gjennomgang av omfanget og organiseringen av omstillingsprogrammet. Deretter presenteres en oversikt over aktiviteter i programmet, før vi drøfter resultater og måloppnåelse. Rapporten tar også for seg det ”kontrafaktiske”, dvs. hva som eventuelt kunne vært gjort annerledes i omstillingsarbeidet. Avslutningsvis gis det en samlet vurdering av omstillingsprogrammet i Vaksdal. Datagrunnlaget for evalueringen er intervjuer med en rekke personer som har vært involvert i omstillingsarbeidet og årsrapporter og annet skriftlig materiale om omstillingsprogrammet.
Språk Skrevet på norsk