Regionale effekter av statlig politikk i kraftsektoren

Type/nr A21/03
Skrevet av Grete Rusten og Tom Eldegard
Vannkrafttilgangen spilte en nøkkelrolle for industriutviklingen i Norge, og fortsatt er mange av disse bedriftene bærebjelker på en rekke ensidige industristeder. Ved siden av den sterke eierkontrollen har myndighetene også brukt kraftsektoren aktivt i den øvrige nærings- og regionalpolitikken. Lovgivningen på kraftområdet tar utgangspunkt i at vannkraft er en nasjonal ressurs men med lokal forankring. Virkemidlene favner blant annet over lokale anvendelsesbegrensninger for kraft, konsesjonskraft til kommunene, statlige industrikraftavtaler, samt avgiftsbegunstigelse av kraft til industriformål. ESA har i de senere årene hatt et kritisk blikk i forhold til flere av disse ordningene, med påstander om forskjellsbehandling og ulovlige subsidier. Liberaliseringen av kraftmarkedet har medført betydelige holdningsendringer i næringen. Dette har skjerpet kravene til kostnadsstyring og avkastning på investeringer, og det gjenspeiler seg i verdsettingen av eksisterende selskap og eiendeler. Mange kommunale eiere har derfor fått øynene opp for hvilke verdier som ligger i kraftforetakene. Sammen har disse faktorene bidratt til betydelige omstruktureringer, dels ved at kommunalt eide foretak er kjøpt opp eller fusjonert sammen til større regionale enheter og dels ved at Statkraft har kjøpt seg inn i eller overtatt flere av de regionale hovedaktørene. Slik har det skjedd en ikke ubetydelig eierforskyvning fra kommunene til staten. Denne rapporten er en gjennomgang av sentrale utviklingstrekk relatert til kraftsektoren, inkludert etterspørselssiden. Deretter er temaene reguleringspolitikk, skatter og avgiftsystemer. Eierforhold og markedsutvikling følger deretter, før vi drøfter hvordan utviklingen innen reguleringsregime derigjennom konsesjonspolitikken og hjemfall, teknologi og markedsutvikling har påvirket utviklingen av kraftnæringen. Notatet er utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementets Effektutvalg som ble nedsatt av Regjeringen høsten 2001, og som jobber med kartlegging av effekter av statlig innsats på ulike områder
Språk Skrevet på norsk