Råstofftilgang og sysselsetting i fiskeindustrien

Type/nr A25/03
Skrevet av Torbjørn Lorentzen
Arbeidsnotatet analyserer sammenhengen mellom tilgang på råstoff fra norsk og utenlandsk fiskeflåte og utviklingen av sysselsettingsnivået i bearbeidingsindustri. Notatet innleder med beskrivende statistikk som viser landing av fisk og sysselsetting i næringen. Etterpå utledes en teoretisk modell for sammenhengen mellom råstoffvolum og sysselsetting. Tredje del estimerer modellen. Modellen kan anvendes til kortsiktig prediksjon av den samlete sysselsettingen i fiskeindustrien.
Språk Skrevet på norsk