Offentlig politikk og regional næringsutvikling i fiskerinæringen

Type/nr A17/03
Skrevet av Stig-Erik Jakobsen og Knut Bjørn Lindkvist
Dette notatet er skrevet på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementets Effektutvalg som ble nedsatt av Regjeringen høsten 2001. Utvalget jobber med kartlegging av effekter av statlig innsats på ulike områder. Notatet er et supplement til Hersougs (2000) artikkel ”Er fiskeripolitikk distriktspolitikk?”, som gir en historisk gjennomgang av fiskeripolitikk og statens rolle i utviklingen av fiskerinæringen. Formålet med vårt notat er å avdekke regionale utviklingstrekk og endringer i fiskerinæringen de siste 20 årene. Hvilke regioner har styrket sin posisjon, hvilke er blitt svekket og innenfor hvilke deler av fiskerinæringen har endringene funnet sted? I tillegg vil vi også kommentere statens rolle i fiskerinæringen, og da særlig i forhold til de utviklingstrekkene vi observerer.
Språk Skrevet på norsk