Kommunal tjenesteyting og friere brukervalg

Type/nr R29/03
Skrevet av Kjell J. Sunnevåg
Fritt brukervalg innebærer at brukere kan velge mellom flere tjenestetilbydere, f.eks. mellom ulike offentlige tilbydere eller mellom offentlige og private tilbydere av en gitt offentlig finansiert tjeneste, for eksempel hjemmetjenester i eldreomsorgen. I denne rapporten vil det blitt gjort nærmere rede for det prinsipielle grunnlaget, og formålet med å introdusere friere brukervalg. Videre vil friere brukervalg drøftes i forhold til hhv. skole- og pleie- og omsorgssektoren. Fokus er særlig på hvilke forutsetninger som må være tilfredsstilt for at dette skal være et hensiktsmessig verktøy å benytte, samt hvilken lærdom man kan trekke fra internasjonale erfaringer på området.
Språk Skrevet på norsk