Internasjonale spill-over effekter av finanspolitikk

Type/nr R46/03
Skrevet av Øystein Thøgersen
Et hovedtema i den økonomiske debatten i hele OECD-området er virkningene av offentlig budsjettpolitikk sett i sammenheng med sterkt økende byrder i finansieringen av de offentlige pensjonssystemene og tilhørende behov for reformer. Sett i lys av at forhold som initial budsjettsituasjon, reformevne og ”timing” av aldringsprosessen varierer sterkt mellom land og regioner, er det all grunn til å anta at utviklingstrekk og politikktiltak i enkeltland vil innebære signifikante internasjonale spill-over effekter. Av særlig betydning er interaksjonen mellom budsjettpolitikken i USA og den høye sparingen i Kina og de øvrige syd-øst asiatiske landene. Dette arbeidet har sett på de strukturelle og mer langsiktige mekanismene knyttet til denne type internasjonale spill-over effekter. Utgangspunktet er en prinsipiell gjennomgang av de intergenerasjonelle effektene av underskuddsbudsjettering i et stort land som interagerer med omverdenen. Deretter rettes oppmerksomheten mot pensjonssystemene og pensjonsreformene. Et nøkkelspørsmål knyttet til virkningene av høyere pensjonssparing i OECD-området er i hvilken grad den reelle kapitalmobiliteten er høy slik at kapitalen kan flyte mellom land og regioner med ulik demografisk struktur. Avslutningsvis diskuteres aspekter ved de finansielle ubalansene relatert til USAs store opplåning.
Språk Skrevet på norsk