Internasjonale endringer og lokal respons: En analyse av omstillingsarbeidet i Odda

Type/nr A22/03
Skrevet av Stig-Erik Jakobsen
Dette notatet er skrevet på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementets ”Effektutvalg” som ble nedsatt av Regjeringen høsten 2001. Utvalget jobber med kartlegging av effekter av statlig innsats på ulike områder. I dette notatet rettes søkelyset mot industrikommunen Odda. Notatet drøfter hvordan statlig politikk og endringer i internasjonale rammebetingelser påvirker utviklingen i et lokalsamfunn som Odda. Notatet tar for seg internasjonale endringsprosesser og hvilke effekter disse har for hjørnesteinsbedriftene i kommunen, hvilke deler av den statlig politikken som er viktig for Odda, og hvilke lokale responser som genereres av disse utviklingsprosessene på et overlokalt nivå. Her legges det særlig vekt på det lokalt drevne omstillingsprogrammet.
Språk Skrevet på norsk