IKT og regional utvikling

Type/nr A40/03
Skrevet av Grete Rusten
Vårt samfunn er blitt del av en ny økonomi som preges av at informasjon og kunnskap får en stadig mer sentral plass i verdiskapingen. En sentral brikke i den sammenheng er bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Med det mener vi edb, nettverk og elektronisk kommunikasjon basert på vanlige telefonlinjer, ISDN og bredbåndsteknologi. Tidligere var det vanlig å benytte begreper som informatikk og telematikk, men nå er disse to teknologiene integrert. Internett utgjør en felles plattform for mye av denne teknologien. Temaet i denne rapporten er IKT og regional utvikling og tar for seg denne teknologien som næring, infrastruktur og verktøy spesielt i forhold til næringslivet. Rapporten belyser også IKT-utviklingen i Norge sett i et internasjonalt perspektiv. Dessuten drøftes IKT knyttet til nye arbeidsplassmuligheter blant annet etablering av ”call-center” og utflytting av statsinstitusjoner. Empirien i rapporten baseres på offentlig statistikk i tillegg til primærdata sammenfattet fra egne og andres studier. Rapporten er utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementets Effektutvalg som ble nedsatt av Regjeringen høsten 2001. Denne komiteen jobber med kartlegging av effekter av statlig innsats på ulike områder. For mer detaljer se http://odin.dep.no/krd/norsk/dep/utvalg/effekt/
Språk Skrevet på norsk