Aktivitetsbasert kalkulasjon for regulerte tjenester Erfaringer, prinsipielle retningslinjer og mulig anvendelse for nettvirksomhet i kraftsektoren

Type/nr R33/03
Skrevet av Mette Bjørndal, Trond Bjørnenak og Thore Johnsen
Denne rapporten diskuterer bruk av normkostnadsmodeller for inntektsregulering av distribusjonsnett i kraftsektoren. Vi er spesielt opptatt av muligheten for å benytte aktivitetsbaserte kostnadskalkyler (”Activity Based Costing” / ABC), men vi diskuterer også mer generelt bruk av strukturelle kostnadsmodeller i inntektsreguleringen. I rapporten presenteres erfaringer med ABC-metoder i ulike regulerte tjenesteytende virksomheter. For regulering av inntekt i nettvirksomheten er relevansen av ABC-baserte systemer i første rekke relatert til aktiviteter drevet av antall kunder. Analyser av kostnader i bransjen viser store variasjoner i disse kostnadene, noe som kan indikere et potensial for denne type reguleringsmodell. Rapporten diskuterer avslutningsvis håndtering av kapitalkostnader i reguleringsmodellen. Dette er av stor betyding uansett valg av reguleringsregime.
Språk Skrevet på norsk