Ti teser om "den fleksible bedrift"

Type/nr A89/02
Skrevet av Torstein Nesheim
I dette notatet settes søkelyset på et perspektiv i studiet av bedriftens effektive grenser og tilknytningsformer for arbeid. Atkinsons modell om den fleksible bedrift har hatt stor innflytelse på forskningen om disse temaene, særlig innen arbeidslivssosiologi. Modellen bygger på en kjerne-periferi tankegang, i likhet med sentrale teorier innen "management". Drøftingen formulerer en rekke teser og drøfter kritisk noen hovedtrekk ved det aktuelle perspektivet. En rekke problemstillinger for videre forskning blir trukket fram. De viktigste tesene er: * Motiver knyttet til bedriftens numeriske fleksibilitet er bare en blant flere årsaker til bruk av atypiske tilknytningsformer for arbeid. * Ekstern arbeidskraft blir også benyttet innen bedriftens kjerneområder og ikke bare innen perifere områder. * Periferien og de eksterne – dvs. arbeidskraft som er knyttet til virksomheten på andre måter enn gjennom fast ansettelse – kan ikke entydig knyttes til sekundærmarkedet i arbeidslivet. * For å forstå innholdet i og forklare omfanget av ulike tilknytningsformer for arbeid må den nasjonale institusjonelle konteksten trekkes inn. * Tilbudssiden må trekkes inn for å forklare koplingene mellom virksomhet og arbeidskraften. * Økt betydning av informasjons- og kommunikasjonsteknologi vil fremme utviklingen mot eksternalisering av arbeid. * Nye bransjer som vokser fram vil bidra til større grad av eksternalisering av arbeid. * Økt endringstakt i arbeidsmarkedet vil styrke aktørene som innehar tredjepartsroller mellom virksomhet og "kompetansebærer".
Språk Skrevet på norsk