Optimal flåtestørrelse, flåtestruktur og fangsfordeling

Type/nr R55/02
Skrevet av Stein Ivar Steinshamn
I denne rapporten har en beregnet den økonomisk optimale størrelsen og sammensetningen av den norske helårsdrevne fiskeflåten gitt at totalfangsten for de enkelte fiskeslag ikke må overskrides, gitt fartøyenes kapasitet og gitt at en viss sysselsetting av arbeidskraft må opprettholdes. Den tilpasningen man finner vil på mange måter være representativ for det en kan forvente med fritt omsettelige kvoter. Resultatet er at det er behov for reduksjon av flåten både innenfor kystflåten og innenfor den havgående delen av flåten. En optimal flåte vil bestå av en balansert blanding av kystfartøy og havgående fartøy.
Språk Skrevet på norsk