Ledelsesutvikling i norske bedrifter: HR-ledernes og linjeledernes sprikende oppfatninger

Type/nr A80/02
Skrevet av Anne Cathrin Haueng, Paul Gooderham og Birthe Kåfjord Lange
Et hovedfunn er at det er et relativt stort gap mellom HR-ledernes og linjeledernes oppfatning omkring ledelsesutvikling. Stort sett er linjeledernes oppfatninger atskillig mindre positive enn HR-ledernes. Ikke minst gjelder dette innvirkningen av ledelsesutvikling på bedriftens økonomiske resultater, graden ledelsesutvikling er forankret i bedriftens overordnete strategi og om bedriften evaluerer effekten av ledelsesutvikling. Et annet sentralt resultat er at fire av ti HR-ledere innrømmer at de har liten direkte innvirkning på bedriftens strategi.
Språk Skrevet på norsk