Innsatsstyrt finansiering og pasientsammensetningen ved norske sykehus

Type/nr R52/02
Skrevet av Egil Kjerstad og Frode Kristiansen
Finansieringssystemer som fører til en tettere kobling mellom medisinske beslutninger og økonomiske rammebetingelser på sykehusnivå kan forventes å gi bedriftsøkonomisk baserte kriterier større innflytelse over de medisinske prioriteringene. I denne rapporten er en side ved institusjonenes prioriteringer viet spesiell oppmerksomhet, nemlig utviklingen i pasientsammensetningen. Innføringen av innsatsstyrt finansiering gir prinsipielt sett insentiver til pasientseleksjon. Utviklingen i pasientsammensetningen belyses ved å drøfte tre utviklingstrekk ved norske sykehus: endringer i forholdet mellom kirurgisk og medisinsk aktivitet; endringer i pasientsammensetningen innen visse DRGer og endringer i behandlingskapasiteten for visse DRGer.
Språk Skrevet på norsk