Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2002

Type/nr A24/02
Skrevet av Erik Døving, SNF og Sveinung Skule, Fafo
Dette notatet er andre underveisrapport fra evalueringen av Kompetanse-utviklings-programmet (KUP). Bedømt ut fra sine målsetninger, innsatsområder, prioriteringer og vilkår for prosjektstøtte er KUP et initiativ som tar for seg sentrale temaer for den videre utviklingen av livslang læring i Norge. Av de ulike tiltakene under Kompetansereformen er KUP det tiltaket som har den sterkeste forankringen på etterspørselssiden i kompetansemarkedet. Våre empiriske undersøkelser tyder på at programmet i hovedsak er på rett kurs. Den omfattende prosjektporteføljen bidrar til å utvikle en opplæringstilbud som er bedre tilpasset behovene i virksomhetene, og til å utvikle samarbeidarenaer og nettverk som kan bidra til å forbedre samarbeid og dialog mellom tilbydersiden og et bredt felt av etterspørrere. Måloppnåelsen når det gjelder å stimulere etterspørselssiden i kompetansemarkedet ser likevel ikke til å bli like god som de to førstnevnte områdene. En særlig utfordring for KUP er å sikre varige endringer ved blant annet å ta vare på, spre og institusjonalisere erfaringer fra vellykkede prosjekter. En annen utfordring for programmet er å avveie hensynet til kvaliteten på søknadene mot hensynet til å nå fram til underrepresenterte målgrupper, inkludert søknader med utspring i etterspørselsiden.
Språk Skrevet på engelsk