Samarbeid og gevinster i reiselivsnæringen i Norge - Et casestudie av Colorline AS

Type/nr A07/01
Skrevet av Anne Qvenild og Hanne Grete Ringstad
Formålet med dette notatet er å belyse ulike former for samarbeid innen reiselivsbransjen, og undersøke hvilke gevinster ulike samarbeidsformer kan gi. Med utgangspunkt i teori om relasjonell rente og nettverksteori drøftes først sentrale faktorer som kan bidra til samarbeidsgevinster. Spesielt fremheves faktorer som relasjonsspesifikke investeringer, kunnskapsdelende rutiner, komplementære ressurser, effektiv ledelse, tillit, makt og avhengighet. Videre anvendes de teoretiske perspektiv på Colorline, og de ulike samarbeid denne bedriften er involvert i. Analysen av Colorline tyder på at komplementære produkter og effektiv ledelse er viktige kilder for å realisere samarbeidsgevinster. Videre tyder analysen på at Colorline har stor nytte av å ha mange løsere samarbeidsrelasjoner. Dette for å kunne tilpasse seg endringer i omgivelsene raskest mulig. Tillit er også en faktor som synes å være viktigere enn formelle avtaler.
Språk Skrevet på norsk