Regulering av klimagassutslipp ved en deregulering av elektrisitetsmarkedene i Europa

Type/nr A03/01
Skrevet av Magnus Hatlebakk, Einar Hope og Jostein Skaar
Forprosjektet tar opp noen problemstillinger knyttet til samspillet mellom elektrisitetsmarkeder og et kvotemarked for CO2 utslipp i Europa. I arbeidsnotatet redegjøres det for teorien for regulering ved bruk av kvotemarkeder og erfaringer fra slike markeder for ulike miljøskadelige utslipp. Med utgangspunkt i en enkel modell for samspillet mellom elektrisitets- og kvotemarkedet drøftes innfasingen av europeiske markeder for elektrisitet og utslippskvoter. Det blir til slutt skissert noen aktuelle forskningsoppgaver.
Språk Skrevet på norsk