Koordinering av nordiske systemoperatører i kraftmarkedet. -gevinster ved bedret kapasitetsutnyttelse og mer fleksibel prisområdeinndeling

Type/nr R29/01
Skrevet av Mette Bjørndal og Kurt Jörnsten
I rapporten vurderes mulige gevinster ved å etablere en felles systemoperatørfunksjon i det nordiske kraftmarkedet, og fokus er i første rekke på håndtering av flaskehalser i overføringsnettet. For å kunne si noe om størrelsesorden på potensielle gevinster som følge av en bedre utnyttelse av ressursene i det nordiske nettet, har vi gjennomført analyser av samfunnsøkonomisk overskudd for en rekke forskjellige last-scenarier. I beregningene har vi benyttet en forenklet modell for det nordiske børsområdet. At det eksisterer to metoder for å håndtere flaskehalser i det nordiske nettet, kan medføre en dårligere kapasitetsutnyttelse, og større prisdifferanser enn nødvendig. Eksemplene i rapporten viser at en "indirekte" styring av flaskehalser kan være svært kostbar, og at beløpene som kan spares ved en bedre utnyttelse av flaskehalser, kan være betydelige. Dette medfører at ved en oppdeling av Norden i prisområder, vil det være en fordel å kunne se nettet som en helhet, uavhengig av nasjonale grenser og systemoperatører, og la de faktiske overføringsbegrensninger, både hva gjelder lokalisering og overføringskapasitet, bestemme områdeinndelingen. Ved valg av antall prisområder og inndeling av det nordiske børsområdet, vil det måtte foretas en avveining mellom prissignaler til produksjon og forbruk, investeringssignaler til nett, samt likviditet i de geografiske markedene. Det vil uansett være en fordel å kunne se det nordiske nettet under ett, og la de faktiske overføringsbegrensningene bestemme prisområdeinndelingen.
Språk Skrevet på norsk