Evaluering av Samferdselsdepartementets ekspressbusspolitikk

Type/nr R06/01
Skrevet av Kari Holmefjord og Elisabeth Steckmest
SNF har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet blitt bedt om å evaluere de eksisterende retningslinjene i konsesjonspolitikken for ekspressbuss og vurdere om det er grunnlag for endringer. I rapporten har vi tilnærmet oss denne problemstillingen gjennom to innfallsvinkler. Den første delen av rapporten inneholder en litteraturstudie av relevant litteratur om ekspressbusstrafikk og -politikk fra vestlige land. Videre sammenfatter litteraturstudien erfaringer fra andre land mht. regulering og deregulering på området. Basert på resultatene fra en empirisk analyse om konkurranseflatene for ekspressbusser utarbeidet av Hjellnes COWI AS (1999) og litteraturstudiet, har vi i den andre delen av rapporten gitt retningslinjer for utformingen av en rasjonell ekspressbusspolitikk. Denne delen av analysen bygger på økonomisk reguleringsteori.
Språk Skrevet på norsk