En markedsundersøkelse av kjøtt- og meieriprodukter i distribusjonskjeden for matvarer

Type/nr R33/01
Skrevet av Marianne Dahl
Graden av markedsmakt for en rekke norske landbruksprodukter analyseres. Egne systemer estimeres for detaljist- og grossistnivå. Gjennom analysen avdekkes etterspørselssiden på begge distribusjonsnivå med egenpris- og krysspris- og inntektseffekter. Spesielt etableres statistiske mål for markedsmakt. I all hovedsak tyder resultatene på at verken detaljistene eller foredlingsbedriftene har markedsmakt. Resultatene er imidlertid upresise. Noe av grunnen er at korrelasjon mellom variabler og relativt korte datasett med få observasjoner til sammen gir betydelig tap av validitet. Rapporten er en del av NFR prosjektet ”Marginundersøkelser for matvarer” som er et samarbeidsprosjekt mellom SIFO og SNF.
Språk Skrevet på norsk