En generell likevektsmodell med fokus på jordbruk og næringsmiddelindustri

Type/nr R16/01
Skrevet av Ivar Gaasland, Afsaneh Bjorvatn og Arngrim Hunnes
I rapporten dokumenteres en generell likevektsmodell for norsk økonomi med spesiell fokus på jordbruk og næringsmiddelindustri. Disse sektorene er gjenstand for en forholdsvis detaljert modellering, mens resten av økonomien er på en mer aggregert form. Til sammen har modellen 60 produkter og 123 produksjonssektorer. Sistnevnte er fordelt på 90 jordbrukssektorer, 20 næringsmiddelsektorer og 13 produksjonssektorer for resten av økonomien. For jordbruket har modellen en regional inndeling som fanger opp geografiske variasjoner i produksjonsforhold, arealtilgang og virkemiddelbruk. På etterspørselssiden består modellen av en makrohusholdning som antas å maksimere sin nytte fra varer og fritid, samt egne bondehusholdninger for hver av produksjonssektorene i jordbruket. Egne bondehusholdninger er blant annet tatt med for å kunne fange opp at bøndene, selv på lang sikt, synes å ha preferanser for å arbeide på gården og i en viss grad aksepterer en lavere avlønning på sin arbeidskraft enn andre grupper. Modellen er utviklet for å kunne analysere økonomiske konsekvenser av endringer i rammebetingelser og virkemiddelbruk i de nevnte sektorer, hvor virkemiddelsiden blant annet inkluderer produkt- og sektorsubsidier, importvern, eksportsubsidier og prisutjevningsordninger. Ved siden av en mest mulig realistisk beskrivelse av virkemiddelsystemet, er det i modelleringen lagt spesiell vekt på å fange opp samspillet, blant annet i form av vareleveranser, mellom de nevnte sektorer og mellom hvert ledd i deres verdikjeder. Modellen fanger også opp interaksjonen mellom disse sektorene, resten av økonomien og de internasjonale markedene. Konsekvensene av ulike endringer i virkemiddelsystemene måles i modellen ved størrelser som økonomisk velferd, faktorbruk og ressursallokering (fordelt på sektorer og regioner), produksjon, handel og relative priser. Rapporten gir et eksempel på bruk av modellen hvor merverdiavgiften på sentrale matvarer reduseres og budsjettet balanseres ved å øke merverdiavgiften på andre varer.
Språk Skrevet på norsk