Eldre ledere - ressurser og karrierealternativer. En utredning skrevet for K-bank

Type/nr R05/01
Skrevet av Svenn-Åge Dahl i samarbeid med Tom Colbjørnsen, Paul Gooderham, Per Heum og Arne Selvik
Alle ledere stilles overfor en rekke karrieremessige utfordringer. For eldre ledere vil omstillinger og økt konkurranse stille krav til kompetanse og lederstil som mange kan finne vanskelig å imøtekomme. Omstruktureringer kan føre til at en del stillinger blir overflødige, og at motivasjonen til å endre og utvikle seg for å møte nye krav svekkes mot slutten av den yrkesaktive karrieren. Det kan derfor være ønskelig både fra bedriftens og lederens side å reorientere karrieren. Denne rapporten gir en oppsummering av forskning og praktiske erfaringer som finnes om eldre lederes karriereløp. Det finnes lite forskning som relaterer seg til eldre ledere spesielt, men en kan slå fast at de har en rekke ressurser som kan utnyttes bedre enn det gjøres i dag. Skal en få til økt mobilitet er det ingen lettvinte løsninger. En må legge om store deler av personalpolitikken til å bli mer eldrevennlig, og vise dette gjennom handling. Institusjonelle barrierer knyttet til trygdesystem og pensjonspolitikk, markedet for deltidsarbeid og aldersdiskriminering må brytes ned. Personalpolitikken må endres slik at de individuelle barrierene – sosial status og verdighet – får mindre betydning ved skifte av stilling og ansvarsområde.
Språk Skrevet på norsk