Det maritime miljøet i vest - omfang, regionale koplinger og samspillseffekter

Type/nr R22/01
Skrevet av Ove Osland
Formålet med denne studien har vært å beskrive det maritime miljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane og å analysere det regionale samspillet mellom bedriftene i næringen. En viktig problemstilling har vært å avklare hvorvidt det maritime miljøet i regionen utgjør en næringsklynge med selvgenererende vekst eller bare er en opphopning av bedrifter. Det maritime miljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane omfatter ca 400 bedrifter. Disse står for nærmere 15.000 sysselsatte (på land) i regionen og over 28.000 når vi inkluderer bemanningen på skip som kontrolleres av rederiene i regionen. Legger vi til sjøfolk bosatt i de to fylkene som seiler for rederier utenfor regionen, finner vi at de maritimt relaterte næringer gir arbeid til nærmere 19.000 personer i regionen. Det maritime miljøet i regionen er bortimot komplett med alle typer næringsaktivitet. En spørreundersøkelse ble gjennomført blant de maritime bedriftene i regionen med sikte på å belyse verdikjedekoplinger og samspill mellom bedriftene i regionen. Undersøkelsen, supplert med opplysninger innhentet gjennom intervjuer med tre sentrale maritime bedrifter i regionen, gir klare indikasjoner på at det regionale maritime miljøet med Bergen i sentrum fungerer som en næringsklynge med betydelig selvgenererende vekst.
Språk Skrevet på norsk