CGE-modellering: CES-produktfunksjoner, modellanvendelse og norsk jordbruksbasert næringsmiddelindustri

Type/nr R10/01
Skrevet av Arngrim Hunnes
Denne rapporten er en del av to prosjekter som er utført ved Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF): (i) "Kartlegging og modellering av norsk landbruksbasert næringsmiddelindustri" finansiert av Finansdepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Lansbruksdepartementet og (ii) "Oppdatering og videreutvikling av JORMOD" finansiert av Norges forskningsråd. Rapporten omhandler generell likevektsmodellering (Computable General Equilibrium (CGE)) og er delt i to. I rapportens første del gis en kort omtale av CGE-modellering som metode for sentrale forhold ved norsk jordbruksbasert næringsmiddelindustri beskrives. I denne forbindelse gis det også en kort oversikt over CGE-modellen som er utviklet ved SNF i forbindelse med prosjektene. I rapportens andre del, som utgjør hoveddelen, trekkes det ut ett forhold ved CGE-modellering; bruken av funksjonstypen Constant Elasticity of Substitution (CES) for å beskrive produksjonsteknologien. Det gis en forholdsvis detaljert beskrivelse av CES-funksjonen og substitusjonselastisiteter før det gis eksempel på praktisk bruk av funksjonen og noen av de problemstillingene som naturlig oppstår. Rapporten avsluttes med å anvende CGE-modellen ved SNF på noen beregninger motivert ut fra de kommende jordbruksforhandlingene i World Trade Organization (WTO). Selv om utfallet av forhandlingene ikke er kjent, er det i beregningene fokusert på eksportsubsidier på norsk ost samt reduksjon i tollsatsene på utvalgte jordbruksprodukter. Det blir også vist hvordan man kan hensynta et sysselsettingsgulv i modellen. Til slutt blir det gjennomført sensitivitetsanalyse av et par utvalgte paramentre.
Språk Skrevet på norsk