Adopsjon av mobil handel (m-handel) - en forstudie

Type/nr R07/01
Skrevet av Per E. Pedersen
Denne rapporten presenterer et relativt omfattende rammeverk for adopsjon av mobil handel. Rammeverket bygger på at adopsjon må studeres med utgangspunkt i betingelser på både tilbuds- og etterspørselssiden. Vi deler inn betingelsene på tilbudssiden i teknologiske betingelser og forretningsmessige betingelser. Betingelsene på etterspørselssiden må kartlegges med kontekstavhengige modeller. Vi drøfter etterspørselssiden med tre kontekstavhengige modeller som tar henholdsvis et teknologibrukerperspektiv, et forbrukerperspektiv og et nettverksaktørperspektiv. Rapporten formulerer og drøfter en rekke hypoteser og antakelser som står sentralt i studier av adopsjonen av mobil handel. De viktigste av disse formuleres i seks problemstillinger for videre forskning. Rapporten egner seg som et instrument for systematisering av perspektiver på adopsjon for aktører som enten skal studere eller vurdere adopsjon av nye sluttbrukertjenester i mobil handel.
Språk Skrevet på norsk