Verdikjedekoplinger og nettverk blant bedrifter i Bergensregionen

Type/nr R22/00
Skrevet av Stig-Erik Jakobsen
Denne rapporten retter søkelyset mot verdikjedekoplinger og nettverk i Bergensregionen. Rapporten anvender et bedriftsperspektiv og analyserer for det første hvilke verdikjede-koplinger som er etablert i denne regionen. Her ser vi både på hvor bedriftene gjør sine kjøp av innsatsfaktorer og i hvilket geografisk område de selger sine varer og tjenester. Videre drøfter rapporten også mer varige koplinger mellom de økonomiske aktørene, d.v.s. nettverksrelasjoner eller bedriftssamarbeid. Her analyserer vi både systemet av nettverks-koplinger i regionen og effekter av slikt bedriftssamarbeid. Deretter gjennomføres inngående studier av to utvalgte bransjer i området, elektronikkindustrien og fiskerinæringen. Dette er to viktige bransjer, samtidig som de har ulike geografiske tyngdepunkt. Elektronikkindustrien er i stor grad konsentrert til Bergen kommune, mens de øvrige delene av Hordaland har en mer framtredende posisjon innenfor fiskerinæringen. Analysen avdekker hvilke type nettverksrelasjoner vi finner i disse bransjene. Avslutningsvis drøfter rapporten i hvilken grad området vi har analysert framstår som en funksjonell næringsregion. På bakgrunn av dette drøftes også hvilke virkemidler som kan anvendes i den regionale næringspolitikken for å styrke næringsutviklingen i området. Det viktigste datagrunnlaget for analysen er en survey som ble utført blant bedriftene i Bergensregionen. Svar fra 573 bedrifter inngår i analysen. Rapporten er skrevet på oppdrag av Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune.
Språk Skrevet på norsk