Tjenesteintegrering i elektronisk handel

Type/nr R21/00
Skrevet av Per E. Pedersen og Leif B. Methlie
Veksten i nye mellomledd som baserer seg på integrering av produkter, tjenester og informasjon er for tiden svært stor. Daglig hører vi om etablering av vertikale markedsrom eller næringsspesifikke ”portaler”. Det er imidlertid mange ubesvarte spørsmål knyttet til denne etableringen. For eksempel er det uklart hvordan denne utviklingen vil påvirke eksisterende næringsstrukturer. Det finnes videre få modeller som sier noe om hvilke strukturelle betingelser som gjør slik etablering lønnsom, og hvilke aktører som har gode forutsetninger for å lykkes med denne typen etablering. Det er også uklart om slik etablering bør skje langs verdikjeden eller med utgangspunkt i en horisontal aggregering av aktører. I denne rapporten forsøker vi å gi svar på disse og andre spørsmål knyttet til integrering i elektroniske markeder generelt, og til integrering i markeder for elektroniske finanstjenester spesielt. PROGRAMOMRÅDET TELEØKONOMI Denne publikasjonen inngår i en serie arbeidsnotater og rapporter om teleøkonomi fra Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF). Hovedmålsettingen med SNFs forskningsprogram om teleøkonomi er å studere teleindustriens reguleringsprosess, og de økonomiske og organisatoriske konsekvenser av endringer i marked, teknologi og regulering. Programmet, som startet i 1992, er nå i sin tredje periode som varer frem til årsskiftet 2001/2002. Forskningsprogrammet er forankret i Senter for økonomisk politikk, Senter for energi og industriell økonomi, Senter for strategi og ledelse og Senter for finansiell økonomi ved SNF. Programmet er finansiert av Telenor AS.
Språk Skrevet på norsk