Tilpasninger til CO2 avgift i skipsfartsnæringen

Type/nr A29/00
Skrevet av Kristian Olsen
Dette notatet belyser konsekvensene for nærskipsfarten mellom Norge og kontinentet av å innføre en CO2 avgift på internasjonal bunkers. Vi beregner hvordan en slik avgift vil påvirke driftskostnadene for ulike typer skip og for ulike transportruter. Videre vurderer vi lønnsomheten av følgende måter å tilpasse seg et økt avgiftsnivå: . Redusert hastighet . Ombygging av motor for å redusere drivstofforbruk . Endring av designhastighet ved nybygg Vi finner at en avgift på 200 kroner per tonn CO2 (dvs. halvparten av dagens CO2 avgift på bensin i Norge) vil føre til at transportkostnadene øker med 3 – 15 %. På litt sikt kan trolig mye av denne kostnadsøkningen veltes over i fraktratene, fordi store deler av sjøtransporten skjer i segmenter hvor etterspørselen etter skipsfartstjenester er lite prisfølsom. Selv om fraktratene ikke endres, vil en avgift i denne størrelsesorden ikke gjøre det aktuelt å redusere hastigheten på eksisterende flåte. Inntektstapet ved å ta færre turer vil være større enn kostnadsbesparelsen ved redusert hastighet. Optimal designhastigheten på nybygg kan imidlertid bli noe redusert (om lag 0,5 knop). Ombygging av motor for å redusere drivstofforbruket blir langt mer lønnsomt enn i dag, men gjenværende levetid på eksisterende flåte er likevel trolig for kort til at ombygging blir regningssvarende.
Språk Skrevet på norsk