Stabilitet og endringer i lokaliseringsmønsteret for næringslivet i Bergen

Type/nr R23/00
Skrevet av Stig-Erik Jakobsen
Denne rapporten tar for seg lokaliseringsmønsteret for næringslivet i Bergen kommune. Rapporten anvender et bedriftsperspektiv og analyserer for det første hvilke faktorer som er bestemmende for bedriftenes valg av lokalitet. Videre analyseres det hvor stabilt det gjeldende lokaliseringsmønsteret er. Her drøfter vi blant annet hvor tilfredse bedriftene er med lokaliseringen, hvilke eventuelle flytteplaner de har og hvilke geografiske områder de vurderer som mest attraktive. Deretter tar rapporten for seg to utvalgte næringsområder, Kokstad og Sandsli, og drøfter fordeler og ulemper knyttet til lokalisering i disse områdene. Avslutningsvis diskuteres de kommunale myndighetenes rolle i forhold til bedriftslokalisering og særlig den kommunale næringsarealpolitikken. Det viktigste datagrunnlaget for analysen er en survey som ble utført blant bedriftene i Bergen kommune. Svar fra 463 bedrifter inngår i analysen. Rapporten er skrevet på oppdrag av Bergen kommune og Bergen Tomteselskap
Språk Skrevet på norsk