Sofia-protokollen om stabilisering av NOx-utslipp En økonometrisk evaluering

Type/nr R77/00
Skrevet av Torgeir Øines
Målet med denne rapporten er å undersøke effekten av Sofia-protokollen om reduksjon av nitrogenoksider (NOx) fra 1988. Avtalelandene forplikter seg til å stabilisere utslippene av NOx på 1987-nivå innen utgangen av 1994. Avtalen har hatt en positiv effekt hvis landene som ratifiserer avtalen, reduserer utslippene sine mer enn de ville ha gjort uten avtale. Hovedproblemet her - som i alle effektevalueringer - er derfor å sammenligne den observerte utslippsadferden til avtalelandene med hvordan denne ville vært dersom Sofia-protokollen ikke eksisterte. Dessuten undersøkes sammenhengen mellom inntekt og NOx-utslipp, for å finne ut om økt velstand medfører lavere eller høyere NOx-utslipp. Rapporten bruker økonometrisk analyse etter prinsippene fra effektevaluering i en behandlingseffektmodell. Analysen bygger på aggregerte paneldata fra 26 europeiske land over 17 år. Analysen ble gjort ved å sammenligne endring i utslippsadferden til landene som ratifiserte Sofia-protokollen, med endring i utslippsadferden til LRTAP-landene som innen utgangen av 1994 ikke hadde ratifisert Sofia-protokollen. Forklaringsvariablene i den økonometriske modellen ble hentet fra en teorimodell som beskriver hvordan langtransporterte grenseoverskridende utslipp allokeres mellom land.
Språk Skrevet på norsk