Seven Essays on Voluntary Agreements

Type/nr A38/00
Skrevet av (Kun bokutgave for salg. Kan bestilles på tlf. 55 95 95 00)Kjell Sunnevåg
Frivillige avtaler er et miljøpolitisk virkemiddel som har fått økende popularitet - ikke minst i Europa, og i særdeleshet i Nederland. Frivillige avtaler benyttes både som et alternativ, og som et supplement til tradisjonelle markedsbaserte instrumenter eller direkte regulering. Til tross for at frivillige avtaler allerede var i bruk i en rekke land, hadde dette virkemiddelet fått forbausende lite oppmerksomhet i akademia frem til midten av 90-tallet. På bakgrunn av denne observasjonen sendte SNF-Bergen, SNF-Oslo (senere Frischsenteret) og Cicero i felleskap en søknad til SAMRAM-programmet i 1996. SNF-Bergen har også hatt et forskningssamarbeid med Regulatory Policy Research Centre i (RPRC) i Oxford. I dette arbeidsnotatet presenteres arbeid som er utført av SNF-Bergen og RPRC som en del av forskningsprosjektet om frivillige avtaler i miljøpolitikken, og som har vært finansiert av SAMRAM-programmet.
Språk Skrevet på engelsk