Reklamemarkedet: Konkurransemessige synspunkter og delmarkeder

Type/nr R09/00
Skrevet av Kjell Grønhaug, Leif E. Hem og Herbjørn Nysveen
Denne rapporten gir en oversikt over reklamemarkedet med særlig vekt på å belyse konkurransen i dette og å identifisere delmarkeder. Det finnes mange aktørgrupper i reklamemarkedet. Her rettes oppmerksomheten i hovedsak mot mediene. Dette er en viktig gruppe i reklamesammenheng - ikke minst fordi kjøp av reklameplass utgjør en vesentlig del av reklamekostnadene. I mange tilfeller kan ulike reklamemedier substituere, men også komplementere hverandre. Pga. at det er vanskelig på forhånd å fastslå hva en gitt reklameinnsats vil resultere i er det stor usikkerhet knyttet til mange reklamebeslutninger. Som andre markeder er reklamemarkedet i stadig endring. Innføringen av TV-reklame i begynnelsen av 90-årene førte eksempelvis til store - om ikke dramatiske endringer mht. bruk av ulike reklamemedier. Etter manges mening vil de nye interaktive medier føre til en enda større endring i reklamemarkedet. Ikke bare ventes f.eks. internett å bli et sentralt reklamemedium. De nye interaktive medier er i ferd ved å endre etablerte forestillinger om hva reklame er, dvs. formidling av standardiserte reklamebudskap via massemedier. Det som skjer er en endring fra en-til-mange til en-til-en kommunikasjon.
Språk Skrevet på norsk