Kryssubsidiering – operasjonaliserbar definisjon og samfunnsøkonomisk ønskelige tiltak

Type/nr R19/00
Skrevet av Kenneth Fjell, Kåre P. Hagen og Geir Mo Johansen
Rapporten ”Kryssubsidiering – operasjonaliserbar definisjon og samfunnsøkonomisk ønskelige tiltak” er skrevet på oppdrag for Konkurransetilsynet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Næringslovutvalget ved Nærings- og handelsdepartementet, og ble finansiert av de to sistnevnte (departementene). Det finnes mange og varierende definisjoner på kryssubsidiering og første del av rapporten diskuterer noen av disse og utleder en formell definisjon. I tillegg vurderes motiver for kryssubsidiering, relasjoner til begrepet rovprising og fordeling av felleskostnader. I neste del vurderes kryssubsidiering ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. Behovet for konkurransenøytralitet mellom offentlig og privat produksjon diskuteres, samt former for samfunnsøkonomisk ønsket og uønsket kryssubsidiering. Effektivitetsvirkninger av konkurranseskadelig kryssubsidiering i forhold til regulerte og uregulerte markeder diskuteres også. Avslutningsvis foreslås en fremgangsmåte for å vurdere mulige tilfeller av kryssubsidiering. Fremgangsmåten anvendes på et case hvor det er stilt spørsmål om en kommune kryssubsidierer konkurranseutsatt virksomhet.
Språk Skrevet på norsk