Kinolokalisering i Bergen

Type/nr A13/00
Skrevet av Stig-Erik Jakobsen
Dette arbeidsnotatet diskuterer trekk ved kinolokalisering i Bergen. Notatet er skrevet som en del av et forprosjekt som er utført på oppdrag av Bergen Kino og Film & Kino ved prosjektet "Fra monopol til konkurranse". Notatet gir innledningsvis en kort gjennomgang av karakteristika ved kino som produkt, hvordan produksjonen av kinotjenester er organisert og hvilke politiske rammebetingelser aktiviteten er underlagt. Deretter tar det for seg lokaliseringen av kinovirksomhet i Bergen og drøfter hvilke faktorer som kan bidra til å forklare lokaliseringsmønsteret. Notatet retter avslutningsvis søkelyset mot kinoens plass i bybilde.
Språk Skrevet på norsk