Fusjoner og Konkurranse: Kostnads- og Etterspørselsestimering i Markedsmodeller

Type/nr A14/00
Skrevet av Frode Steen
I forbindelse med fusjons- og konkurransesaker kommer det ofte frem et behov for å kunne måle konkurranseeffektene av eventuelle bedriftssammenslåinger. Dette krever bruk av ulike markedsmodeller der økonomisk adferd modelleres og ulike konkurranseregimer kan simuleres. I USA har konkurransemyndighetene lenge benyttet denne typen modeller i forbindelse med fusjonssaker. Nylig har også EU begynt å bruke økonometriske markedsmodeller i slike saker. I dette notatet fokuserer vi på noen av de økonometriske utfordringene man møter når man skal estimere input til markedsmodeller benyttet til å måle konkurranseeffekter. Spesielt er de vanligste modellene skissert, sammen med de økonometriske problemene som oppstår ved bruk av denne typen modeller. Mot slutten diskuteres også bruken av økonometriske resultater i modellering
Språk Skrevet på norsk