Arbeid og utdanning


Forskningsområdet Arbeid og utdanning har vært etablert som et sentralt forskningsområde ved SNF over de siste to tiårene. Mye av fokuset har vært på omstillinger i økonomien med særlig vekt på omstillingen til kunnskapsbaserte arbeidsplasser. Arbeidsmarked og utdanningsøkonomi er dermed nært knyttet sammen, i tillegg til rammevilkår for arbeidslivet. Metodisk har store deler av gruppen fokusert på bruk av ‘Big Data’ i form av registerdata som dekker hele populasjonen, og utfall i barndom, utdanning og arbeid. Videre jobber vi sterkt opp til utviklingen som har vært i bruk av mikroøkonometriske metoder. 

Programmet samarbeider med CELE Center for Empirical Labor Economic ved NHH, som er et ledende miljø i Norge på arbeidsmarkedsøkonomi.

 

Omstilling i arbeids- og næringsliv

Det er mye som peker mot en ny arbeidsdeling i arbeidsmarkedene i vestlige land. Det kanskje viktigste ved denne nye arbeidsdelingen er innen ulike segment av arbeidskraften selv; mellom de som kan og de som ikke kan gjøre produktivt arbeid med datateknologi. Den nye arbeidsdelingen er en omstilling i arbeidslivet som vil lede til produktivitetsgevinster i økonomien, og derfor også til velferdsgevinster som det har gjort ved tidligere teknologirevolusjoner. På den annen side vil slike omstillingsprosesser påføre samfunnet og den enkelte kostnader, og gir nye politikkutfordringer og utfordringer for velferdsstaten. Å forstå mekanismene i denne omstillingsprosessen, hvordan endringsprosessene finner sted mellom og innen bedrifter, og effektene av disse endringene på karrierer i arbeidslivet, på arbeidsmarkedet generelt og på potensielle produktivitetsgevinster, står øverst på forskningsagendaen.  
 

Omstilling og organisasjonsformer i næringslivet

Med utgangspunkt i organisasjonsfag og arbeidssosiologi har vi studert tema som tilknytningsformer for arbeid, trepartsrelasjoner og bemanningsbedrifter, fleksible organisasjonsformer, nedbemanning og jobbkvalitet, kostnader ved omstilling for samfunnet, effekten på karrierer i arbeidslivet og kostnader for bedriften samt ‘outsourcing’ og omstilling i en nordisk velferdsstat. Søkelyset er dels på bedriftenes tilpasninger, og dels på konsekvenser for arbeidstakerne.  
 

Humankapital

Endringen som denne arbeidsdelingen innebærer vil ha konsekvenser for utdanningssystemet og dermed for utdanningspolitikken. Dette er et sentralt temaområde. Utfordringene utdanningssystemet har er knyttet direkte til de omstillingsprosessene som er beskrevet ovenfor, og som særlig er knyttet til at etterspørselen etter humankapital har økt i samfunnet via teknologiske nyvinninger og en generell omorganisering av produksjonen. Det er ikke bare utdanningssystemet som har en utfordring, det gjelder like mye familiepolitikken, og kanskje særlig sammenhengen mellom utdannings- og familiepolitikken. Uansett hvordan en snur og vender på det, er det familiebakgrunnen som i stor grad – sammen med utdanningssystemet - avgjør evnen til å tilegne seg ferdigheter og humankapital. Siden vekst og velstand i samfunnet i stor grad avhenger av den samlede humankapitalen, vil en del av et forskningsprogram i utdanning og arbeid også i stor grad måtte fokusere på familieøkonomi i samspill med utdanningsøkonomi.  
 

Familieøkonomi og helse

Med utgangspunkt i samfunnsøkonomi har vi studert utdanning og effekten av familieforhold ekstensivt. Det gjelder tema som privat og sosial avkastning på utdanning, intergenerasjonell mobilitet i utdanning og inntekt, familiestruktur og barns helse og arbeidsutfall, ressursbruk i skolen og barns karakterer, komplementariteter over tid i foreldres investering i barna, effekt på barn av fødselspermisjon, effekt av skolestart på barns voksenutfall, utdanning og tenåringsmødre. Sammenhengen mellom helse og utdanning og helse og arbeidsliv er også et voksende fokusområde.  

 

Programleder: Professor Kjell G. Salvanes, Norges Handelshøyskole
Tlf: +47 55 95 93 15
E-post: kjell.salvanes@nhh.no

Prosjekter:

 • Eksternalisering av arbeid og fleksible bemanningsløsninger (Norges forskningsråd)
 • Nedbemanning, effektivisering og jobbkvalitet (Norges forskningsråd)
 • Globalization, innovation and the Norwegian labour market (Norges forskningsråd)
 • Public Health Programs, Intergenerational Mobility and Early Health Shocks (Norges forskningsråd)
 • Health and the Labor Market (Norges forskningsråd)
 • Omstilling i norsk arbeidsliv (Norges forskningsråd)
 • Strukturelle endringer i arbeidslivet (SIP fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 • Familie og velferd (Norges forskningsråd)

Medarbeidere:

 • Professor Arne L. Kalleberg, University of North Carolina, Chapel Hill og SNF
 • Førsteamanuensis Aline Butikofer, NHH
 • Professor Kjell Vaage, Universitetet i Bergen
 • Førsteamanuensis Sissel Jensen, NHH
 • Postdoktor Antonio Dalla Zuanna, SNF
 • Professor Jarle Møen, NHH
 • Professor Erik Sørensen, NHH
 • Seniorforsker Torstein Nesheim, SNF
 • Førsteamanuensis Ragnhild Balsvik, NHH
 • Professor Karen M. Olsen, NHH
 • Professor Katrine Løken, NHH
 • Forsker Astrid Oline Ervik, SNF