Energi, naturressurser og miljø (ENE)

Forskning omkring fiskeri, jordbruk, energi og miljø har en lang tradisjon i SNF- og NHH-miljøet. Etter hvert har spørsmål knyttet til klima også fått stor betydning.

Innen den fiskeriøkonomiske forskningen har problemstillingene variert over tid, men det grunnleggende spørsmålet har alltid vært hvordan man kan forbedre de økonomiske forholdene innen fiskerinæringen og samtidig ha en bærekraftig utnytting av fiskeressursene.

Over tid har nye temaer dukket opp så som økonomisk forskning knyttet til fiskeoppdrett og akvakultur fra begynnelsen av 80-tallet og spørsmål knyttet til klimaendringer og effekten av global oppvarming i forhold til fiskeriforvaltningen i den senere tid.

Jordbruksforskningen fokuserer på samfunnsøkonomiske analyser av virkemiddelbruk i forhold til politiske målsettinger og fellesgoder relatert til jordbruksaktivitet (kulturlandskap og matvaresikkerhet). Utvikling og bruk av numeriske modeller står sentralt i denne forskningen.
 

Temaene innen forskning på klima og energi har variert over tid, men en viktig fellesnevner har vært samfunnsøkonomisk bærekraftige og effektive løsninger. Forskningen bygger på basismiljøene i samfunnsøkonomi ved NHH og Universitetet i Bergen, og foretaksøkonomi og strategi og ledelse ved NHH.
 
Fokus innen fiskeri:
Noen spesifikke problemstillinger som er aktuelle i dag og i flere år fremover: 
 • Klimaendringer, global oppvarming og fiskeriforvaltning
 • Akvakultur og fiskeoppdrettsøkonomi
 • Incentivbasert forvaltning; markeder for kvoter og eierrettigheter
 • Kapasitetstilpasning, flåtestruktur og fangstfordeling
 • Analyser av tilbud og etterspørsel av fiskeprodukter
 • Miljømessige konsekvenser av fiske og havbruk


Fokus innen jordbruk:

Spesifikke problemstillinger (se også http://www.jordbruk.uib.no): 
 • Handelspolitiske problemstillinger relatert til utviklingen i WTO
 • Jordbrukets rolle som produsent av fellesgoder som kulturlandskap og matvaresikkerhet
 • Virkninger på jordbruket av klimaendring og klimapolitikk
 • Modellanalyser som fokuserer på hele matvarebransjen
 • Bærekraftig distriktspolitikk
 
Fokus innen energi og klima:

Forskningen i dette programmet er knyttet til tre fagområder: 

 • Offentlig økonomi: I første rekke regulering knyttet til markedsmakt og miljøkonsekvenser, men også skatte- og avgiftspolitiske tema har vært viktige tema i programmet.
 • Næringsøkonomi: Forskning på næringsøkonomiske aspekter som imperfekt konkurranse, forskning og utvikling, og effekter av asymmetrisk informasjon har preget forskningen.
 • Finansiell økonomi: Spesielt har forståelsen av finansielle markeder for finansiering, risikostyring, samt utøvelse av eierskap og kontroll vært viktig.

 

Programleder: Professor Stein Ivar Steinshamn
Tlf: 55 95 92 58
E-post:
stein.steinshamn@nhh.no
 

 

Utvalgte prosjekter:    

 • Nordic Strategic Adaptation Research (NORD-STAR)
 • Intermittent Renewables, Balancing Services and Electricity
 • Strategies to reduce greenhouse gas emission in Norwegian agriculture    
 • Biodiversity and Nature Index: Understanding, adaptive planning
 • A General Age-structured Model for Ecosystem Management (AGAMEM)
 • International Management of Pelagic Fisheries in the North East Atlantic
 • Salomon Lice. The effect on reputation, economics and industry
 • Salomon price cycles
 • Risk, Endogenous Preferences and Investment Behavior in Norway
   

Medarbeidere:        

 • Frank Asche (professor, UiS)
 • Endre Bjørndal (professor, NHH)
 • Mette Bjørndal (professor, NHH)
 • Trond Bjørndal (professor, SNF/Høgskolen i Ålesund)
 • Rolf Jens Brunstad (professor, NHH)
 • Nils-Arne Ekerhovd (seniorforsker, SNF)
 • Gunnar Eskeland (professor, NHH)
 • Ivar Gaasland (førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI)
 • Atle G. Guttormsen (professor, UMB)
 • Rögnvaldur Hannesson (professor, NHH)
 • Sturla F. Kvamsdal (seniorforsker, SNF)
 • Snorre Lindset (professor, NTNU)
 • Felix Morency-Lavoie (stud.ass., NHH)
 • Linda Nøstbakken (professor, NHH)
 • Petter Osmundsen (professor, UiS)
 • Diwakar Poudel (post.doc., SNF/NHH)
 • Leif Kristoffer Sandal (professor, NHH)
 • Frode Skjeret (forsker, SNF)
 • Ragnar Tveterås (professor, UiS)
 • Sigbjørn Tveterås (professor, UiS)
 • Steinar Vagstad (professor, UiB)
 • Erling Vårdal (professor, UiB)
 • Roar Os Ådland (professor, NHH)